Bibliography

Found 1 results
Filters: Author is De Pauw-De Veen, Lydia  [Clear All Filters]
1979
De Veen, Lydia De Pauw-. Das Brüsseler Blatt mit Bettlern und Krüppeln : Bosch oder Bruegel?. In Pieter Bruegel und seine Welt, 149 - 158. Pieter Bruegel und seine Welt. 1979. Reprint, Berlin: Mann, 1979.