Bibliography

Found 2 results
Filters: Author is Zwollo, An  [Clear All Filters]
Z
Zwollo, An. Jan Brueghel a Tervuren. In L'arte nella storia, Contribute di critica e storia dell'arte per Giovanni Carlo Sciolla, 449 - 454. L'arte nella storia, Contribute di critica e storia dell'arte per Giovanni Carlo Sciolla. 2000. Reprint, Milan: Skira, 2000.
Zwollo, An. Pieter Stevens: nieuwe werk, contact met Jan Brueghel, invloed op Kerstiaen de Deuninck. Leids Kunsthistorisch Jaarboek, Leids Kunsthistorisch Jaarboek, 1982, 95 - 118.